کی میشه دیگه با آدمای دیوث کار نکرد واقعا...کی میشه
نمیشه ‎· احسان