کی میشه دیگه با آدمای دیوث کار نکرد واقعا...کی میشه
نمیشه ‎- Ehsan Sh