فقط وسط جلسه انقد خودمو نگه داشتم که بعدش برم تو دسشویی گریه کنم...
:( ‎- Sanach
چرا خوب؟ ‎- Sanach