فقط وسط جلسه انقد خودمو نگه داشتم که بعدش برم تو دسشویی گریه کنم...
:( ‎· Sanach
چرا خوب؟ ‎· Sanach