اینجا فعاله؟
شدید ‎- adomide
تقریبا ‎- سو:دی
نسبتا ‎- نآمیرآツ
@adomide: چه اختلاف نظری داریم سارا:)) ‎- سو:دی
فکر کردم اولش فقط آتیشش داغ بود:)))) ‎- بهارک
به به،تو فکرت بودم:-* ‎- farzaaneh