چطوری بود؟
بهرام بیا اینو نصب کن، تم خودش بی رنگ هست، این مثل خود فرفر هست https://userstyles.org/styles/123193/mokum-place-to-friendfee... ‎- آرزو
!!ارزو نشد که؟ ‎- bahram13
رو گوشی نیستا. کروم یا فایرفاکس ‎- آرزو