من فکر میکردم بعد از شات دان فرفر حداقل نصفتون از درد نداشتن چسناله دون مرده باشید ولی میبینم همچنان نفس میکشید.ای ننگ برشما