گفتیم تحریم های برداشته میشه دلار یکم میاد پایین .ولی زهی خیال باطل