دخترای فرفری از این دختر عثمانیه یاد بگیرید ببینید چطوری داره راکی میخوره .ولی چه مزه عنی داره راکی نمیدونم چطوری اون زهر ماری رو میده پایین
مزه جعفری و شربت سینه میده ‎- bahram13
مزه ش ترکیبی از گازوییل و ریکا و وایتکسه :| ‎- arashferferi
نا گفته نماند مستی خوبی داره ها ‎- bahram13