!!!پ چی شد ال نینو بود المیرا بود قرار بودامسال بارندگی زیادی بشه ؟
رفت امریکا... ‎· hasrat
اره ببم خوب شد رفت امریکا اون برف ایران میومد هممون بگا میرفتیم ‎· bahram13
ها اره ببم....ریده میشد به مملکتشون ‎· hasrat
دیروز یه دوزار بارون اومد تمام خیابونا قفل شد .بعد اینا میخان جهانو مدیریت کنن :)) ‎· bahram13
اینا فقط میتونن دامپروری خودشونوبه شکل دامپروری نگه دارن... ‎· hasrat
:))) ‎· bahram13