دیشب یه رعد وبرق زد سکته لاپایی زدم .پشمای درونمم ریخت
ای بابا بلا به دور الان خوبی :دی ‎· سین سین سینا