عکس ننه هما و مشت اکبر مادربزرگ پدر بزرگمو داداشم برام تو تلگرام فرستاد گریم گرفت .دلم براشون تنگ شده