برادران و خواهران عرازشه خودشون بیان این زیر معرفی کنن بلاکشون کنم یا بلاک کنن .ثواب داره بخدا