حسنی نگو، بلا بگو، تنبل تنبلا بگو، موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه.
نه فلفلی نه قلقلی نه مرغ زرد کاکلی هیشکی باهاش رفیق نبود ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
تنها روی سه پایه، نشسته بودت تو سایه :\ ‎- آرزو
ارزو زشته سه پایه خیلی زشته ‎- bahram13
باباش می گفت حسنی میای بریم حموم؟ نه نمیام. سرت روی می خوای اصلاح کنی؟ نه نمی خوام ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین