حسنی نگو، بلا بگو، تنبل تنبلا بگو، موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه.
نه فلفلی نه قلقلی نه مرغ زرد کاکلی هیشکی باهاش رفیق نبود ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
تنها روی سه پایه، نشسته بودت تو سایه :\ ‎· آرزو
ارزو زشته سه پایه خیلی زشته ‎· bahram13
باباش می گفت حسنی میای بریم حموم؟ نه نمیام. سرت روی می خوای اصلاح کنی؟ نه نمی خوام ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین