پرزیدنشال کندیدت برنی سندرز فردا تو سالت لیک اسکجولد اپیرنس داره. ووود ووووود:))
:))))!!!نمنه؟ ‎· bahram13