استقلال سولاخه .خدافظ
احسنت :)) 6 تای ها هی یَ ‎· Mamad