قیافه بچه ها بعد از شیندن خبر ؛فرفر جدید؛ :))
dogs.jpg
نه بابا، نیشمون باز شد در آن واحد :)))) ‎- آیــــه!
@aye من یکی که شوکه شدم :)) ‎- DArA
@gilasi :)) ‎- DArA