آزادی بشر درست چند ساعت بعد از تولدش سلب میشه٬توسط اسم،‌ملیت،دین و دسته مذهبیت.باقی عمرتو صرف دفاع از چیزی میشی که انتخابش نکردی.