امید به تغیر و بهبود زندگی از صندوق انتصابات بر نمی خیزد امید به تغیر به پشتوانه آگاهی- مبارزه -عمل نیازد دارد