ما نذر کردیم اگر بیماری مان خوبِ خوب بشود!..." بریم اوکراین، رایگان رفتگری کنیم!!.."
okk.jpg
نذر خوبی کردید. مبارکه :) ‎· Mahdi
@mahdiebrahimi1:فدات رفیق:)) گفتم ماه مبارکه شاید زودتر برآورده بشه:)) ‎· DArA