زندگی ساده آب و هوای خاص خودشو داره که بسیار دوست دارم.