وقتی ناراحت چیزی هستیم که نداریم، به چیزی که وجود نداره ، وجود دادیم مثل اینکه از هیچ، چیزی خلق کردیم