این از دیتابیس فرند فید داره استفاده می کنه!؟ چرا همه هستن!؟ مشکوکم مشکوکم به اینجا :))