یا خود خدا! حمید 6 اینجا چیکار م یکنه؟ این چرا ول کن زندگی ما نیست؟ :))
زندگی ول کن ما نیست حاجی ‎· Hamid6
حاجی تو زندگی رو ول کن ... اونم ول میکنه ... من قول میدم :)))))))) ‎· behnam2k
بابا ما از ول کردگان بزرگ تاریخیم :)) ‎· Hamid6