کو دایرکتتون ... کو؟ باید دایرکت من خالی باشه هنوز؟
خجالت بکش منم دایرکت نداشتم وقتی من نداشتم تو میخوای داشته باشی :)))) ‎· Vivavida
تو فرق داری .... من باید داشته باشم ... من همیشه یه آدم دایرکت دارم :))) ‎· behnam2k