این دیگه درباره خودِ خودِ منه! دزدیده چشمک می زدی همراز خوبان می شدی دستک زنان می آمدی کو یک نشان ز آن‌ها کنون؟ کو واقعاً؟