خب توی این مدت که نبودم همینطور کار کردم و کار ! در ادامه هم باز کار می کنم و کار