چند روز پیش برای اولین بار دادگاه خانواده رفتم، یک عده داشتن دعوا میکردن، یک عده داشتن گریه می کردن یک عده هم داشتن قول و قرار محضر برای طلاق را می گذاشتن