و اینک آمدیم هموطن ... باشد تا بر گنجینه خرد این سرزمین رونقی دهیم