سيگاري نيسـتم، اما بـه تـو که فکـر مي کنم مــزرعه بـزرگي از توتون در سرم آتش مي گيرد شاعر: جلیل صفربیگی
CX8oTpCUAAEahZR.jpg