بر در میخــانه رفتـن كـار یك‌رنگـان بود خودفروشان را به كوی می‌فروشان راه نیست
0a4d390d35e1c502c3259898747def57.jpg