بر در میخــانه رفتـن كـار یك‌رنگـان بود خودفروشان را به كوی می‌فروشان راه نیست