بی‌ رحم ... ولی‌ خونسرد
a2fe08fde8ece3c140c7feccca8e4e41.jpg