فرفریون" هیچ گاه از بین نمی‌روند تنها از سایتی به سایت دیگر منتقل میشوند"
24162257604699512882.jpg
حکیم ارد بزرگ در جلسات بحث پیرامون فلسفه فیزیک ‎· Bertrand-Gholi
پرچم بالاست ‎· kargadan