فرفریون" هیچ گاه از بین نمی‌روند تنها از سایتی به سایت دیگر منتقل میشوند"
حکیم ارد بزرگ در جلسات بحث پیرامون فلسفه فیزیک ‎- Bertrand-Gholi
پرچم بالاست ‎- kargadan