بده ساقی آن مایهٔ زندگی دمی وارهانم ز دل مردگی
vodka_wine-glass_cucumbers_plug_salt_cheese_ultra_3840x2160_hd-wallpaper-5683.jpg