مبادا فرفر بازی بهانه‌ای بشه واسه غفلت از حضور فعال در نماز جمعه