بعد از تحلیل آبگوشتی اوضاع منطقهٔ استاد با نقل چند تا جوک جدید از دوران قوام السلطنه مجلس رو گرم کرد