خاموش وار خفته ی این مردم کبود در نغمه ی فسونگر جنجال چشم تو ... نت های بی شتاب سکوتست
CXzNKsHUkAA06N_.jpg