... به رسم مرغ دریایی پر از پر تماشایی به سوز و ساز تنهایی درین سیلاب زیبایی برقص برقص