آن آتش سوزنده که عشقش لقبست در پيکر کفر و دين چو سوزنده تبست
CXuU5PXUsAABXbo.jpg