تیری ز کمانخانه ی ابروی تو جست دل پرتوی وصل را خیالی بربست