ما دل آسوده تا خدا چه کند خواجه در حیله تا به ما چه کند