... تا درد رسید چشم خونخوار ترا خواهم که کشد جان من آزار ترا
CXDC0k4UEAAzrve.jpg