گرویدن تمام مسافران مترو به اسلام به دنبال ظاهر شدن تصویر دو طفلان مسلم بر زانوی دختر مسیحی
=))))) ‎- arashferferi