... من با نخستین نگاه تو آغاز شدم
CWwdydOUEAUvzHr.jpg