فرندفید جدید مثل ایران رفتن بعد از چند سال دوری میمونه فقط چند روز اولش خوبه