... آخرین دغدغه ایشان این بود مبادا روزی من در میان شما نباشم
CWpU3u9UsAA-frx.jpg