به شما جوانان وصیت میکنم مبادا از مطالعه کتاب غافل شوید