... خشمی که شعله ور شد گلوله ای که شلیک شد و خیالی که آرام نشد
CWpQNlmU4AALILn.jpg