بر حذر میدارم شما را از ور رفتن به همدیگر که همانا موجبات تحریک را فراهم آورد
Marilyn_Monroe_actress_blonde_____ue_1770x1296.jpgMarilyn_Monroe_actress_blonde__uu_1500x1115.jpg
دیوونه:))) ‎- مستانه
:))) ‎- Bertrand-Gholi
چشم:دی ‎- Aliusha