بر حذر میدارم شما را از ور رفتن به همدیگر که همانا موجبات تحریک را فراهم آورد
دیوونه:))) ‎- مستانه
:))) ‎- Bertrand-Gholi
چشم:دی ‎- Aliusha