وقتی‌ نام امام راحل لرزه بر اندام استکبار می‌انداخت و مجبورش میکرد آهسته براند