ترجیح میدهم از تو دور باشم و با دختر همسایه نزدیکی‌ کنم تا اینکه نزدیکت باشم و از من دوری کنی‌
CLaKimIWsAA59Tj.jpg
زیبا :))) ‎· شاپور