دیروز فرفر زنده شد امروز تحریم‌ها رو برداشتن فردا خامنه‌ای میمیره جشنمون تکمیل بشه؟